Monday, October 2, 2023
Home Lekursi Castle (Lëkurësi Castle) Inside Castle Restaurent - Lëkurësi, Lekursi, Albania

Inside Castle Restaurent – Lëkurësi, Lekursi, Albania

The entrance to Lëkurësi Castle
The view over Saranda from Lekursi Castle