Monday, June 5, 2023
Home Lekursi Castle (Lëkurësi Castle) Lëkurësi Castle - Lekursi

Lëkurësi Castle – Lekursi

Gun at Lekursi Castle
Old Gun – Lëkurësi Castle Lekursi Saranda